Forskarseminarium i Umeå 13-14 januari 2016

Tema: Arbetslivet och Socialförsäkringen

Plats
Peterson-Bergersalen i Umeå Folkets Hus, Vasagatan 15, Umeå.

Arrangörer
Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Syfte
Syftet med seminariet är att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning, samt att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom socialförsäkringsområdet.

Antal deltagare
Det totala antalet platser är begränsat till cirka 90. Hälften av platserna är reserverade för forskare.

För forskare
Forte och CSA har anslagit medel för att möjliggöra för forskare att delta. Denna kategori deltagare kommer inte att debiteras några kostnader för seminariet (inkl. måltider), hotell och resa om bokning sker genom seminariearrangören.

Seminarieavgift
För övriga deltagare gäller en seminarieavgift om SEK 3000 exkl. moms.
Avgiften inkluderar luncher, för- och eftermiddagskaffe, middag samt dokumentation.

Hotell, resa och transfer ingår inte.

Hotell & Resa
Bokning av hotell och resa görs via den länk som bifogas i anmälningsbekräftelsen. Bokningsavgift tillkommer med 10 % på nettokostnaden.

Seminariearrangörerna har bokat Comfort Hotel Winn, Skolgatan 62.

Pris per enkelrum och natt: SEK 945 inkl. moms. Frukost ingår. Priset för hotell gäller om bokning sker genom seminariearrangören.

Pris för flyg som anges vid bokning gäller endast angiven resa. Vid avvikande resebokning debiteras eventuell överskjutande kostnad.

Kostnader
Kostnader för deltagare vilka inte är knutna till universitet kommer att debiteras respektive organisation i efterhand. Var vänlig ange faktureringsadress samt ev. kostnadsställe och attestand vid anmälan.

Anmälan
Anmälan är bindande och ska vara Försäkringskassans huvudkontor tillhanda senast den 8 november 2015. Anmälan görs via länken Anmälan nedan. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Anmälan

Preliminärt program (som uppdateras löpande) finns här

Bekräftelse
Bekräftelse sänds ut senast under vecka 48.

Information
Jenny Mann, jenny.mann@forsakringskassan.se eller tel. 010-116 92 84

Professioner i omvandling – socialsekreterare som gisslan, hantlangare eller möjliggörare?

Onsdag 14 oktober 2015 kl 13.00-16.00. Södertörns högskola, Flemingsberg

Anmälan senast 7 oktober på korta.nu/professioneriomvandling

Medverkande
Lotta Tillberg, docent forskar om den praktiska kunskapens betydelse i arbetslivet, Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Ett antal socialsekreterare läser ur gestaltningar av sin yrkesverksamhet

Hans Swärd, professor i Socialt arbete vid Lunds universitet

Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Åsa Furén Thulin, sektionschef SKL

Se inbjudan här

Välkommen till Socialtjänstforum 2015 – ett möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten

PROFESSION, POLITIK & MARKNAD: Mellan mötet och manualen – om arbetsvillkoren i socialtjänsten

Larmrapporterna om arbetsvillkoren inom socialtjänsten duggar tätt: orimlig arbetsbelastning, hög personalomsättning, ökad detaljreglering och brist på resurser som riskerar att gå ut över barn, unga och utsatta medborgare.

Temat för årets Socialtjänstforum är arbetsvillkoren för socialtjänsten – ett ämne som berör och engagerar såväl socialtjänstens personal, politiker som många andra medborgare.

Vilka villkor råder egentligen för socialtjänsten idag och vilka konsekvenser får det för arbetet? Finns organisatoriska vägar till bättre hälsa för socialarbetaren? Vad kan vi lära av forskning om demokratiska hål i den svenska välfärden?

Under Socialtjänstforum 2015 gör vi dessutom en historisk resa inom förvaltnings- och socialpolitiken. Vi ger oss också in i en diskussion om New Public Management och om medias granskning av socialtjänsten; vilka effekter har dessa på arbetsvillkoren?

Länk till fullständigt program

 

Datum
11-12 november 2015

Plats
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Konferensavgift
Konferensavgiften är 2 500 kronor (exkl. moms). Avgiften inkluderar luncher, kaffe och gemensam middag. Närmare information om betalningssätt får du i samband med bekräftelse om ditt deltagande i konferensen.

Arrangörer
Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Centralförbundet för socialt arbete (CSA), Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syfte
Konferensens syfte är att presentera aktuell forskning om frågor inom socialtjänstens domän. Genom konferensen vill vi stärka dialogen mellan teori och praktik. Ambitionen är att ge dem som dagligen arbetar inom socialtjänsten möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat – och att ge forskare praktikernas synpunkter på angelägna forskningsfrågor och deras användbarhet.

Hur går Socialtjänstforum till?
Konferensen bygger på aktiv medverkan från samtliga deltagare. Den bärande idén är att forskarna genom sina anföranden presenterar forskningens syn och resultat under 30 minuter. Därefter ges möjlighet att delta i en dialog med forskarna och övriga konferensdeltagare.

Fritt för forskare
Forte och CSA har anslagit medel för att möjliggöra medverkan av forskare. De forskare från universitet och högskolor som medverkar som talare vid konferensen kommer inte att debiteras några kostnader för resor, logi och måltider. De forskare som deltar i konferensen men ej medverkar som talare i programmet debiteras inte för konferensavgiften. Vänligen skriv in ”Forskare” i fältet ”Övrigt” i anmälningsformuläret.

Anmälan
Sista dag för anmälan är 12 oktober. Antalet platser samt hotellrum är begränsade varför först till kvarn gäller. Anmälan är bindande.

För bokning av hotellrum
Hotellrum bokas på egen hand. Fyll i bokningsformuläret (finns för utskrift här) och mejla till group.scandinavia.gothenburg@radissonblu.com senast 9 oktober för garanterat pris (1395 kr för enkelrum och 1495 kr för dubbelrum).

Kontakt
För frågor om anmälan, kontakta Jenny Dynesius, jenny.dynesius@forte.se

För frågor om konferensen, kontakta Staffan Höjer, staffan.hojer@socwork.gu.se eller Jenny Meyer, jenny.meyer@socwork.gu.se.

Gå till anmälan

 

CSA:s hedersstipendium till Cecilia Heule

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2015 års hedersstipendiat har utsetts Cecilia Heule vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Styrelsens motivering

Cecilia Heule står som representant för en enastående insats både för att utveckla en pedagogik för kollektivt lärande inom socionomutbildningen i Lund och för att sprida denna idé till andra lärosäten både i Sverige och i Europa.

Hon har tillsammans med kollegor under tio års tid utvecklat en framgångsrik pedagogik för ömsesidigt lärande i Mobiliseringskursen som ges vid socionomutbildningen vid Lunds universitet. I kursen studerar socionomstudenter och personer från olika brukarorganisationer sida vid sida under fem veckor och läser in 7,5 universitetspoäng. Människor med olika erfarenheter och bakgrunder möts, lär av varandra och utvecklas tillsammans och skapar nya kunskaper om socialt arbete och samhälleliga förhållanden.

Cecilia Heule är också initiativtagare till PowerUs som är ett internationellt nätverk av lärare och forskare från socionomutbildningar i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien samt av representanter för olika brukarorganisationer. Nätverket arbetar med att implementera och sprida idéerna om hur ett ömsesidigt lärande kan förändra det sociala arbetets praktik för att kunna stödja marginaliserade och diskriminerade gruppers egenmakt i samhället.

Priset går alltså till en universitetspedagogisk insats som både vill vidga blivande socionomers erfarenheter och stimulera till ett ömsesidigt lärande i syfte att långsiktigt bryta utanförskap och stärka möjligheterna till ett värdigt och anständigt liv för grupper som befinner sig i underläge i samhället.

CSA startade 1921 Sveriges första socialarbetarutbildning och har sedan dess betonat värdet av en kvalificerad akademisk yrkesutbildning och ett internationellt utbyte. Det är därför en mycket stor ära för förbundet att få ge 2015 års hedersutmärkelse till en förtjänstfull universitetspedagogisk insats som inte bara varit framgångsrik i Sverige utan också i övriga länder i Europa.

Pressinbjudan

Priset delas ut i anslutning till CSA:s årsmöte den 27 maj kl 16.30 i Konferenshuset, Drottninggatan 55 (1 tr över gården) i Stockholm. Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Anna Raninen (anna.raninen@can.se), telefon 0723-71 43 21.

Se samtliga hedersstipendiater här

Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter

Onsdagen den 20 maj 2015
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen finns kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982. Lagen kom som en reaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan också handlade om politik. Men vad blev det av alla goda intentioner? Hur har lagen tillämpats över tid? Och hur tillämpas den i dag? En översyn av lagen kommer allt närmare. Vilka värderingar och synsätt är nu de rådande? Vad kan vinnas och vad kan gå förlorat i en parlamentarisk utredning? Studiedagen vänder sig till alla som har ett intresse av att öka sina kunskaper inom det socialpolitiska fältet.

Vi vänder oss till alla som på skilda sätt verkar inom området:

  • Politiker och opinionsbildare.
  • Fältarbetare, socialsekreterare, frivilligorganisationer m fl.
    Forskare och andra engagerade inom ämnen som socialt arbete, sociologi och statsvetenskap.
  • Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, och andra myndigheter på området.
  • Studenter på socionomprogrammet och andra samhällsvetenskapliga utbildningar.
  • Kommunala förvaltningar och nämnder inom fältet, inte minst socialtjänsten.
  • Civilsamhället såsom brukar- och anhörigorganisationer. Under dagen delas 2015 års Socialpolitiska hederspris ut.
Läs programmet här.

FORSA:s nationella symposium i Norrköping 2015

FORSA Östergötland i samarbete med FORSA riks presenterar 2015 års nationella symposium:

Det globala i det lokala

23-24 mars, 2015 Norrköping

Idag är det mer uppenbart än någonsin tidigare att våra villkor påverkas av globala
förhållanden och förändringar. Det som händer i vår omvärld innebär utmaningar
för det sociala arbetets lokala praktik. Omvärldsförändringarna påverkar oss, men
vi måste också påverka omvärlden. Därför behöver vi diskutera och förstå mer av de här processerna.

Läs mer här: http://www.forsa.nu/verksamhet/symposium2015.aspx (Hemsidan uppdateras kontinuerligt)

Välkommen till FORSA:s nationella symposium i Norrköping 2015

Forskar­seminarium i Umeå, 14-15 januari 2015

Temat för 2015 års forskarseminarium är:

En sjukförsäkring att lita på?

2015 fyller sjukförsäkringen i Sverige 60 år. Vi välkomnar som vanligt doktorander, väletablerade forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt årliga forskarseminarium, som anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Hälften av de totalt 90 deltagarplatserna tillfaller forskare och hälften praktiker. Syftet med seminariet är såväl att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning som att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Läs mer: Program och information om seminariet

Vilka är barns rättigheter 2014? – 25 år efter barnkonventionen

barnkonventionen25_sv_text_cmyk

Välkommen till en seminariedag 12 november i Stockholm om hur FN:s Barnkonvention efterlevs. Hur bra är vi på att ta till vara barnens rättigheter? Seminariet arrangeras i samarbete med Forte, Föreningen Sveriges socialchefer och Sveriges kommuner och landsting. Seminariet vänder sig i första hand till forskare, praktiker, politiker, beslutsfattare och andra aktörer som arbetar med barns och ungas rätt i samhället.

Medverkande är Bengt Sandin, Linköpings universitet, Bodil Rasmusson, Lunds universitet, Johanna Schiratzki, Ersta Sköndal högskola, Anna Lundberg, Malmö högskola, Solveig Hägglund, Karlstad universitet med flera.

Dagen leds av Ylva Mårtens, radiojournalist och initiativtagare till P1-programmet Barnen.

Klicka här för anmälan och mer information

 

Seminariet arrangeras i samarbete med:

loggon-sem-barnkonventionen