CSA:s hedersutmärkelse 2014 till radioproducenten Ylva Mårtens

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Till 2014 års hedersstipendiat har utsetts radioproducenten Ylva Mårtens. Hon har under lång tid och med stort engagemang i flera sammanhang både lyft fram barns perspektiv och barns rättigheter. I  P1-programmet Barnen, som hon har varit initiativtagare till, har hon låtit barn med olika erfarenheter och bakgrund komma till tals där de fått berätta om sin egen situation och ge sin syn på angelägna samhällsfrågor.

Genom Stiftelsen Barnens Stipendiefond har hon stimulerat och uppmuntrat kollegor att utifrån ett barnperspektiv undersöka och skriva om någon viktig fråga för barn i Sverige eller utomlands. Ylva Mårtens är också verksam vid Stockholms dramatiska högskola där hon ger en kurs om att intervjua barn. Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom radio, television och andra medier.

FN:s barnkonvention fyller i år 25 år. Det är därför med en stor glädje som Centralförbundet för socialt arbete ger hedersutmärkelsen till Ylva Mårtens som på ett så framstående och uppskattat sätt verkat för att barns röster och barns situation lyfts fram i det offentliga samtalet.

Pressinbjudan

Priset delas ut vid CSA:s årsmöte den 22 maj kl 17.00 i Visions lokaler på Kungsgatan 28 A. Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Hans Swärd, telefon 070-209 46 14.

Se samtliga hedersstipendiater här

CSA som socialpolitisk kraft

CSA som socialpolitisk kraftMed anledning av att CSA:s mångårige medarbetare och nuvarande byråföreståndare och kassaförvaltare Bengt Göransson fyller 90 år inbjuder förbundet Dig till ett halvdagseminarium om CSA som socialpolitisk kraft torsdagen den 20 mars 2014.

Inbjudan och program »

Vi vill att du senast 10 mars 2014 anmäler ditt deltagande och är noga med att lämna återbud om du inte kan delta, eftersom platsantalet är begränsat.

FULLSATT!

Plats: Lundqvist & Lindqvist Möten Tändstickspalatset, V. Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

 

2013 års hedersstipendiat

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar sedan 1982 ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person, som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet.

Till 2013 års hedersstipendiat har utsetts professor emerita Gunvor Andersson, Lunds universitet. Med priset vill vi uppmärksamma och hedra hennes omfattande och gedigna och forskar- och undervisningsgärning inom den sociala barnavården. Hon har under hela sitt yrkesverksamma liv verkat för att lyfta fram barn, barns perspektiv och barns rättigheter.

Den sociala barnavårdsforskningen har varit mycket framgångsrik i Sverige. Gunvor Andersson har haft en pionjärroll och haft en stor betydelse för forskningen inom detta område. Hon har också inspirerat många andra att driva sådan forskning.

Hennes doktorsavhandling Små barn på barnhem utkom 1984 och var ett banbrytande arbete och gjorde henne till Filosofie doktor i psykologi 1984, blev docent i socialt arbete 1991 och professor i socialt arbete 2000.  I den forskning som föregick doktorsavhandlingen valde hon ut de 26 barn under fyra år som stannade minst fyra veckor på barnhemmet. Det var den mest utsatta gruppen, med de svåraste hemförhållandena.  Barnen har sedan följts upp fem gånger 5, 10, 15, 20 och 25 år efter den tidiga barnhemsvistelsen. Det är ett unikt longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård som handlar hur det gått för barnen. De har i olika intervjuer fått berätta om sig själva och sina liv.

Gunvor Anderssons forskargärning upptar drygt 70 böcker, bokkapitel och artiklar som berör barns uppväxtvillkor och erfarenheter av social barnavård eller om att leva under hemlöshet eller fattiga förhållanden. Vid Socialhögskolan, Lunds universitet har hon handlett doktorander och utbildat många årskullar blivande socionomer om barn, unga och familjer i ett välfärdsperspektiv.

Gunvor Anderssons övriga gärningar kan nämnas att hon varit med bildat flera mångvetenskapliga nätverk som har stimulerat till nya forskningsinsatser om barn, familj och institution i ett föränderligt samhälle. Hon har varit en populär föreläsare för praktiskt verksamma och hon har varit vetenskaplig expert i ett stort antal statliga utredningar och kommittéer som har handlat om utsatta barns situation.

För Centralförbundet för socialt arbete är det en stor glädje att få utdela 2013 års stipendium till Gunvor Andersson för mycket förtjänstfulla insatser som bidragit till att utveckla socialt arbete.

Läs mer i Socionomen nr 6 2013 – Forskningssupplementet – 2013 års mottagare av pris från CSA

CSA och FAS har nyligen givit ut denna antologi på Liber förlag.

Vägar till välfärd

– IDÉER, INSPIRATÖRER, KONTROVERSER, PERSPEKTIV

Vägar till välfärd omslag original.epsHur ska man göra för att trygga en god levnads- standard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika social- försäkringar?

Vi kommer alla i kontakt med samhällets välfärds- system. Vid födseln genom barnbidrag och stöd till föräldrarna, under livets gång kanske genom arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning och senare pension. Många av oss behöver också kommunal äldrevård vid slutet av livet. Alla dessa välfärdssystem tas upp i denna rikt illustrerade antologi.

Det har länge saknats en sammanhängande beskrivning av fram- växten av svensk välfärdspolitik och av de problem vi står inför i dag. Tanken med denna antologi är att råda bot på detta, genom att låta forskare från olika ämnesdiscipliner – historia, idéhistoria, ekonomisk historia, statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, socialpolitik och socialt arbete – utifrån sina olika perspektiv be- lysa förutsättningarna för framväxten och utvecklingen av svensk välfärd.

Boken vänder sig till en bred allmänhet, men också mer specifikt till dem som arbetar inom samhällets välfärdssystem, till forskare och till studenter vid universitet och högskolor som ska arbeta inom någon av välfärdens professioner.