CSA:s hedersstipendium till Cecilia Heule

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2015 års hedersstipendiat har utsetts Cecilia Heule vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Styrelsens motivering

Cecilia Heule står som representant för en enastående insats både för att utveckla en pedagogik för kollektivt lärande inom socionomutbildningen i Lund och för att sprida denna idé till andra lärosäten både i Sverige och i Europa.

Hon har tillsammans med kollegor under tio års tid utvecklat en framgångsrik pedagogik för ömsesidigt lärande i Mobiliseringskursen som ges vid socionomutbildningen vid Lunds universitet. I kursen studerar socionomstudenter och personer från olika brukarorganisationer sida vid sida under fem veckor och läser in 7,5 universitetspoäng. Människor med olika erfarenheter och bakgrunder möts, lär av varandra och utvecklas tillsammans och skapar nya kunskaper om socialt arbete och samhälleliga förhållanden.

Cecilia Heule är också initiativtagare till PowerUs som är ett internationellt nätverk av lärare och forskare från socionomutbildningar i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien samt av representanter för olika brukarorganisationer. Nätverket arbetar med att implementera och sprida idéerna om hur ett ömsesidigt lärande kan förändra det sociala arbetets praktik för att kunna stödja marginaliserade och diskriminerade gruppers egenmakt i samhället.

Priset går alltså till en universitetspedagogisk insats som både vill vidga blivande socionomers erfarenheter och stimulera till ett ömsesidigt lärande i syfte att långsiktigt bryta utanförskap och stärka möjligheterna till ett värdigt och anständigt liv för grupper som befinner sig i underläge i samhället.

CSA startade 1921 Sveriges första socialarbetarutbildning och har sedan dess betonat värdet av en kvalificerad akademisk yrkesutbildning och ett internationellt utbyte. Det är därför en mycket stor ära för förbundet att få ge 2015 års hedersutmärkelse till en förtjänstfull universitetspedagogisk insats som inte bara varit framgångsrik i Sverige utan också i övriga länder i Europa.

Pressinbjudan

Priset delas ut i anslutning till CSA:s årsmöte den 27 maj kl 16.30 i Konferenshuset, Drottninggatan 55 (1 tr över gården) i Stockholm. Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Anna Raninen (anna.raninen@can.se), telefon 0723-71 43 21.

Se samtliga hedersstipendiater här

Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter

Onsdagen den 20 maj 2015
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen finns kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982. Lagen kom som en reaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan också handlade om politik. Men vad blev det av alla goda intentioner? Hur har lagen tillämpats över tid? Och hur tillämpas den i dag? En översyn av lagen kommer allt närmare. Vilka värderingar och synsätt är nu de rådande? Vad kan vinnas och vad kan gå förlorat i en parlamentarisk utredning? Studiedagen vänder sig till alla som har ett intresse av att öka sina kunskaper inom det socialpolitiska fältet.

Vi vänder oss till alla som på skilda sätt verkar inom området:

  • Politiker och opinionsbildare.
  • Fältarbetare, socialsekreterare, frivilligorganisationer m fl.
    Forskare och andra engagerade inom ämnen som socialt arbete, sociologi och statsvetenskap.
  • Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, och andra myndigheter på området.
  • Studenter på socionomprogrammet och andra samhällsvetenskapliga utbildningar.
  • Kommunala förvaltningar och nämnder inom fältet, inte minst socialtjänsten.
  • Civilsamhället såsom brukar- och anhörigorganisationer. Under dagen delas 2015 års Socialpolitiska hederspris ut.
Läs programmet här.

FORSA:s nationella symposium i Norrköping 2015

FORSA Östergötland i samarbete med FORSA riks presenterar 2015 års nationella symposium:

Det globala i det lokala

23-24 mars, 2015 Norrköping

Idag är det mer uppenbart än någonsin tidigare att våra villkor påverkas av globala
förhållanden och förändringar. Det som händer i vår omvärld innebär utmaningar
för det sociala arbetets lokala praktik. Omvärldsförändringarna påverkar oss, men
vi måste också påverka omvärlden. Därför behöver vi diskutera och förstå mer av de här processerna.

Läs mer här: http://www.forsa.nu/verksamhet/symposium2015.aspx (Hemsidan uppdateras kontinuerligt)

Välkommen till FORSA:s nationella symposium i Norrköping 2015

Forskar­seminarium i Umeå, 14-15 januari 2015

Temat för 2015 års forskarseminarium är:

En sjukförsäkring att lita på?

2015 fyller sjukförsäkringen i Sverige 60 år. Vi välkomnar som vanligt doktorander, väletablerade forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt årliga forskarseminarium, som anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Hälften av de totalt 90 deltagarplatserna tillfaller forskare och hälften praktiker. Syftet med seminariet är såväl att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning som att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Läs mer: Program och information om seminariet

Vilka är barns rättigheter 2014? – 25 år efter barnkonventionen

barnkonventionen25_sv_text_cmyk

Välkommen till en seminariedag 12 november i Stockholm om hur FN:s Barnkonvention efterlevs. Hur bra är vi på att ta till vara barnens rättigheter? Seminariet arrangeras i samarbete med Forte, Föreningen Sveriges socialchefer och Sveriges kommuner och landsting. Seminariet vänder sig i första hand till forskare, praktiker, politiker, beslutsfattare och andra aktörer som arbetar med barns och ungas rätt i samhället.

Medverkande är Bengt Sandin, Linköpings universitet, Bodil Rasmusson, Lunds universitet, Johanna Schiratzki, Ersta Sköndal högskola, Anna Lundberg, Malmö högskola, Solveig Hägglund, Karlstad universitet med flera.

Dagen leds av Ylva Mårtens, radiojournalist och initiativtagare till P1-programmet Barnen.

Klicka här för anmälan och mer information

 

Seminariet arrangeras i samarbete med:

loggon-sem-barnkonventionen

CSA:s hedersutmärkelse 2014 till radioproducenten Ylva Mårtens

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Till 2014 års hedersstipendiat har utsetts radioproducenten Ylva Mårtens. Hon har under lång tid och med stort engagemang i flera sammanhang både lyft fram barns perspektiv och barns rättigheter. I  P1-programmet Barnen, som hon har varit initiativtagare till, har hon låtit barn med olika erfarenheter och bakgrund komma till tals där de fått berätta om sin egen situation och ge sin syn på angelägna samhällsfrågor.

Genom Stiftelsen Barnens Stipendiefond har hon stimulerat och uppmuntrat kollegor att utifrån ett barnperspektiv undersöka och skriva om någon viktig fråga för barn i Sverige eller utomlands. Ylva Mårtens är också verksam vid Stockholms dramatiska högskola där hon ger en kurs om att intervjua barn. Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom radio, television och andra medier.

FN:s barnkonvention fyller i år 25 år. Det är därför med en stor glädje som Centralförbundet för socialt arbete ger hedersutmärkelsen till Ylva Mårtens som på ett så framstående och uppskattat sätt verkat för att barns röster och barns situation lyfts fram i det offentliga samtalet.

Pressinbjudan

Priset delas ut vid CSA:s årsmöte den 22 maj kl 17.00 i Visions lokaler på Kungsgatan 28 A. Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Hans Swärd, telefon 070-209 46 14.

Se samtliga hedersstipendiater här

CSA som socialpolitisk kraft

CSA som socialpolitisk kraftMed anledning av att CSA:s mångårige medarbetare och nuvarande byråföreståndare och kassaförvaltare Bengt Göransson fyller 90 år inbjuder förbundet Dig till ett halvdagseminarium om CSA som socialpolitisk kraft torsdagen den 20 mars 2014.

Inbjudan och program »

Vi vill att du senast 10 mars 2014 anmäler ditt deltagande och är noga med att lämna återbud om du inte kan delta, eftersom platsantalet är begränsat.

FULLSATT!

Plats: Lundqvist & Lindqvist Möten Tändstickspalatset, V. Trädgårdsgatan 15, Stockholm.