Böcker

Bedöma och åtgärda fattigdom

/2018/

Redaktör: Hans Swärd
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät
Varför förekommer fattigdom? Är fattigdomen något givet eller går den att reformera bort? Vilka reformer är mest verksamma och vilka värderingar bygger de på? Boken tar sin utgångspunkt i det turbulenta sekelskiftet 1900 och blickar både bakåt och framåt för att kartlägga hur olika idéer fortlevt.

Den kantstötta välfärden

/2017/

Redaktör: Hans Swärd
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

Hur mår egentligen det svenska välfärdssamhället? Befinner det sig i en nedåtgående spiral med en havererad bostadspolitik, allvarliga sociala problem i miljonprogrammets förorter, vanvård av de äldre och växande inkomstklyftor i befolkningen? Är folkhemmets tid förbi och har vi sagt farväl till den ambitiösa socialpolitiken? Eller är det så att den svenska välfärdsstaten har klarat sig jämförelsevis bra genom ekonomiska kriser och omställningen till ett globaliserat tjänstesamhälle?

Socialt arbete och socialpolitik – om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse

/2017/

Redaktör: Hans Swärd och Per Gunnar Edebalk
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

I dag tillhör Sverige en av de rika välfärdsdemokratierna i västvärlden. Men så har det inte alltid varit. Vid sekelskiftet 1900 var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa och det fanns inte något socialt arbete eller någon socialpolitik att tala om.
Hur man skulle komma tillrätta med de många problem som knöts till industrialisering, urbanisering och stora ekonomiska och sociala klyftor i samhället engagerade filantroper, socialreformatorer och vetenskapsmän vid denna tid...

Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia

/2014/

Redaktör: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

Det andra numret av skriftserien har ett historiskt tema där olika författare från olika vetenskapliga discipliner belyser CSA som socialpolitisk aktör genom att beskriva några för förbundet viktiga skeden samt genom att lyfta fram några centrala personer och viktiga frågor under dessa tidsperioder. av fattigdom och social utestängning. Vi hoppas att dessa texter ska kunna stimulera till ytterligare forskning om den tidiga svenska socialpolitiken och inte minst de kvinnliga pionjärinsatserna inom socialpolitiken och de sociala utbildningarna.

Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv

/2013/

Vägar till välfärd omslag original.epsRedaktör: Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk och Eskil Wadensjö
Utgivare: CSA & FAS
Språk: Svenska

Hur ska man göra för att trygga en god levnadsstandard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika socialförsäkringar? Vi kommer alla i kontakt med samhällets välfärdssystem. Vid födseln genom barnbidrag och stöd till föräldrarna, under livets gång kanske genom arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning och senare pension. Många av oss behöver också kommunal äldrevård vid slutet av livet. Alla dessa välfärdssystem tas upp i denna rikt illustrerade antologi.

Vara utan : en skrift om barn och fattigdom

/2010/

Redaktör: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

Med detta första nummer av CSA:s ”nygamla” skriftserie återuppväcker organisationen således en gammal tradition. Den nya skriftserien syftar till att dels ge en kunskapsmässig bakgrund till olika aktuella frågor i socialpolitik och socialt arbete, dels redovisa ny forskning om det sociala arbetets och socialpolitikens historia.

Ligga till last – fattigdom och utsatthet

/2008/

Redaktör: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

Ligga till last är både en historiebeskrivning och en samtidsskildring om svensk socialpolitik och socialt arbete. I bokprojektet har tre grupper arbetat med texterna; forskare, journalister och samtidskommentatorer, var och en med sin uppfattning om den historia som varit och den samtid vi befinner oss i, vad fattigdom och utsatthet är och vad som borde gälla för ett professionellt socialt arbete.

Villkorandets politik : fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu

/2008/

Redaktör: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

I antologin Villkorandets politik medverkar 25 forskare och två journalister som från olika ut­gångs­punkter undersöker selektiva insatser för fattiga människor, både historiskt och i nutid: skillna­derna mellan universella och selektiva rättigheter, hur fattigsystemen och deras lagar uppstått i Europa och vilka idéer som legat bakom dem samt den svenska utvecklingen sedan mitten av 1800-talet.