CSA:s hedersutmärkelse 2018 till professor Bo Vinnerljung

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett stipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Till 2018 års hedersstipendiat har utsetts Bo Vinnerljung. Vinnerljung är professor emeritus vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet samt seniorforskare i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Vinnerljung disputerade 1996 vid Lunds universitet på en avhandling som hade titeln Fosterbarn som vuxna. Han har sedan utvecklats till en skicklig registerforskare och har ofta arbetat med nationella kohortstudier och interventionsstudier i tvärvetenskapliga forskargrupper.

Hans akademiska meritlista är mycket imponerande med ett hundratal internationella publikationer i erkända vetenskapliga tidskrifter.

Ett centralt tema i Vinnerljungs forskning har varit socialt utsatta barns utveckling. Vad som vägt tungt i motiveringen för hedersutnämningen är att han genom sin forskning påvisat behovet och vikten av att uppmärksamma skola och hälsa för samhällsvårdade barn. Detta är en grupp som har sämst förutsättningar i dessa avseenden och de har sämre odds för att få ett bra liv, jämfört med andra barn. De har en högre risk att få en rad andra problem som vuxna.

Vinnerljungs forskning har visat att det är vanligt att samhällsvårdade barn har stora kunskapsluckor. De har flyttat runt och fått dålig hjälp både hemma och i skolan. Deras hälsoproblem har ofta inte uppmärksammats därför att barnen ställts vid sidan av skolhälsovården. Ofta har den här typen av problem uppstått under samhällsvården och det är svårt att skylla på föräldrarna. Samhället har därför ett stort ansvar.

Vinnerljung är inte bara en skicklig forskare utan han har också fullföljt universitetens tredje uppgift på ett eminent sätt. Det innebär att han på ett pedagogiskt sätt har delat med sig av sin kunskap. Bland annat har han på ett övertygande sätt visat att stöd i skolan och en större uppmärksamhet av barns hälsa ger goda resultat och med relativt små insatser för de samhällsvårdade barnen.

Detta är viktiga forskningsresultat som kan åstadkomma förändringar för utsatta barn både på kort och lång sikt. Det är därför en stor ära för CSA att tilldela Bo Vinnerljung årets hedersutmärkelse.

 

Nominera till årets hederspris

Välkommen att nominera mottagare till årets hederspris

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av och ett stipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Vi vill ha nomineringarna innan den 10 april 2018 på info@csa.se.

CSA:s hedersstipendium till Ersta Vändpunkten

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett stipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Till 2017 års hedersstipendiat har utsetts Ersta Vändpunkten, med följande motivering.

Att vara anhörig till en person med missbruksproblem innebär ofta en stor påverkan på livet. Barn och unga till en föräldrar som har ett missbruk är särskilt berörda. Många barn och unga får under sin uppväxt ta hand om föräldrar och småsyskon i stället för att själva få omvårdnad och trygghet. Den skam och det tabu som fortfarande finns i samhället när de gäller missbruk bidrar till utanförskap och isolering som drabbar hela familjen.

Ersta Vändpunkten är en av pionjärerna och först i Sverige med att enbart rikta sig till anhöriga med missbruksproblem. Stödgruppsverksamheten har varit en viktig insats när det gäller att bryta isolering, motverka psykisk ohälsa och stärka anhörigas egenutveckling. Vändpunkten har inspirerat till utveckling inom stödgruppsområdet för fler målgrupper anhöriga, till exempel barn till en föräldrar med psykiska sjukdom.

Ersta Vändpunkt har utvecklats oförtröttligt från starten 1986. Programmet för vuxna anhöriga har följts av program för barn, tonåringar, föräldrar och unga vuxna. Inspiration hämtades från USA. Children are People Too “Barn är också människor” är ursprunget till den svenska version som idag är Ersta Vändpunktens Barnprogram. En stor utmaning är att kunna erbjuda stöd till små barn. 2014 startade Vändpunkten ett projekt kring missbruk i förskolan och kan i dag erbjuda en insats i gruppform för barn 4-6 år och deras föräldrar. Vändpunkten öppnade 2013 en psykoterapimottagning och tar sedan dess emot personer från 16 år och uppåt för enskild psykoterapi.

Vändpunkten startade som ett projekt och är i dag en permanent verksamhet som erbjuder professionella insatser till barn och vuxna. Det är ett utbildnings- och kompetenscentrum för att sprida kunskap som rör hur alkohol- och drogberoende påverkar familj och närstående.

”Ersta Vändpunkten är precis som det låter, det är en vändpunkt, det blev en stor vändpunkt för mig i mitt liv.” Det säger en av de unga som tagit del av Vändpunktens verksamhet. Det finns många berättelser från barn och unga om vilket livsavgörande stöd det har varit för dem att komma till Ersta Vändpunkten. Att få prata, få information, kunskap och den viktigaste lärdomen, att inte vara ensam om sin situation. (Citatet är från ”En film om Ersta Vändpunkten”)

Det är därför en stor ära för Centralförbundet att tilldela Ersta Vändpunkten årets stipendium.

Pressinbjudan
Prisutdelningen äger rum i anslutning till Centralförbundets för Socialt Arbetes årsmöte onsdagen den 31 maj 2017 kl. 17.30 i Akademikerförbundet SSR:s lokaler, Mariedalsvägen 4, Stockholm. Kontakta anna.raninen@can.se (styrelseledamot) om du vill närvara vid prisutdelningen.

 

Fountain House i Stockholm tilldelas CSA:s hedersstipendium

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett stipendium till en person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2016 års hedersstipendiat har utsetts Fountain House i Stockholm.

Fontänhusrörelsen startade på 1940-talet i New York av en grupp patienter som varit intagna för psykisk vård och beslöt sig för att hålla ihop och hjälpa varandra och skapa en trygg gemenskap. De ville fokusera på det friska hos varandra i motsats till vårdinstitutionernas fokusering på det sjuka. Medlemmarna ville också hjälpa varandra att komma ut i arbetslivet efter sjukdomsvistelsen.

Fountain House i Stockholm är det första fontänhuset i Sverige och har sedan sin bildandet 1980 varit en betydelsefull aktör i en internationell gemenskap som idag består av hundratals fontänhus runt om i världen, med vilka man delar gemensamma riktlinjer kring bland annat organisering och synen på den enskilde. Lokalt, nationellt och internationellt bistår fontänhuset arbetet med nyskapande såväl som kontinuitet.

CSA:s styrelse skriver i sin motivering att Fountain House i Stockholm under flera decennier framgångsrikt verkat för att möta psykisk ohälsa. Fontänhuset engagerar sina medlemmar, personer som drabbats av sådan ohälsa, och handledare som sida vid sida skapar tillfällen till meningsfullt arbete, delaktighet och gemenskap. I det dagliga arbetet är varje enskild medlem tydligt efterfrågad, sedd och behövd.

Pressinbjudan

Priset delas ut i anslutning till CSA:s årsmöte den 31 maj kl 17.00 Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Hans Swärd (hans.sward@soch.lu.se), telefon 070-209 46 14 .

Nominera till CSA:s hedersstipendium

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Nomineringar skickas senast 19 maj 2016 till:  hans.sward@soch.lu.se

Relaterat innehåll: Hedersstipendium

CSA:s hedersstipendium till Cecilia Heule

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2015 års hedersstipendiat har utsetts Cecilia Heule vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Styrelsens motivering

Cecilia Heule står som representant för en enastående insats både för att utveckla en pedagogik för kollektivt lärande inom socionomutbildningen i Lund och för att sprida denna idé till andra lärosäten både i Sverige och i Europa.

Hon har tillsammans med kollegor under tio års tid utvecklat en framgångsrik pedagogik för ömsesidigt lärande i Mobiliseringskursen som ges vid socionomutbildningen vid Lunds universitet. I kursen studerar socionomstudenter och personer från olika brukarorganisationer sida vid sida under fem veckor och läser in 7,5 universitetspoäng. Människor med olika erfarenheter och bakgrunder möts, lär av varandra och utvecklas tillsammans och skapar nya kunskaper om socialt arbete och samhälleliga förhållanden.

Cecilia Heule är också initiativtagare till PowerUs som är ett internationellt nätverk av lärare och forskare från socionomutbildningar i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien samt av representanter för olika brukarorganisationer. Nätverket arbetar med att implementera och sprida idéerna om hur ett ömsesidigt lärande kan förändra det sociala arbetets praktik för att kunna stödja marginaliserade och diskriminerade gruppers egenmakt i samhället.

Priset går alltså till en universitetspedagogisk insats som både vill vidga blivande socionomers erfarenheter och stimulera till ett ömsesidigt lärande i syfte att långsiktigt bryta utanförskap och stärka möjligheterna till ett värdigt och anständigt liv för grupper som befinner sig i underläge i samhället.

CSA startade 1921 Sveriges första socialarbetarutbildning och har sedan dess betonat värdet av en kvalificerad akademisk yrkesutbildning och ett internationellt utbyte. Det är därför en mycket stor ära för förbundet att få ge 2015 års hedersutmärkelse till en förtjänstfull universitetspedagogisk insats som inte bara varit framgångsrik i Sverige utan också i övriga länder i Europa.

Pressinbjudan

Priset delas ut i anslutning till CSA:s årsmöte den 27 maj kl 16.30 i Konferenshuset, Drottninggatan 55 (1 tr över gården) i Stockholm. Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Anna Raninen (anna.raninen@can.se), telefon 0723-71 43 21.

Se samtliga hedersstipendiater här

CSA:s hedersutmärkelse 2014 till radioproducenten Ylva Mårtens

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Till 2014 års hedersstipendiat har utsetts radioproducenten Ylva Mårtens. Hon har under lång tid och med stort engagemang i flera sammanhang både lyft fram barns perspektiv och barns rättigheter. I  P1-programmet Barnen, som hon har varit initiativtagare till, har hon låtit barn med olika erfarenheter och bakgrund komma till tals där de fått berätta om sin egen situation och ge sin syn på angelägna samhällsfrågor.

Genom Stiftelsen Barnens Stipendiefond har hon stimulerat och uppmuntrat kollegor att utifrån ett barnperspektiv undersöka och skriva om någon viktig fråga för barn i Sverige eller utomlands. Ylva Mårtens är också verksam vid Stockholms dramatiska högskola där hon ger en kurs om att intervjua barn. Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom radio, television och andra medier.

FN:s barnkonvention fyller i år 25 år. Det är därför med en stor glädje som Centralförbundet för socialt arbete ger hedersutmärkelsen till Ylva Mårtens som på ett så framstående och uppskattat sätt verkat för att barns röster och barns situation lyfts fram i det offentliga samtalet.

Pressinbjudan

Priset delas ut vid CSA:s årsmöte den 22 maj kl 17.00 i Visions lokaler på Kungsgatan 28 A. Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Hans Swärd, telefon 070-209 46 14.

Se samtliga hedersstipendiater här

2013 års hedersstipendiat

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar sedan 1982 ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person, som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet.

Till 2013 års hedersstipendiat har utsetts professor emerita Gunvor Andersson, Lunds universitet. Med priset vill vi uppmärksamma och hedra hennes omfattande och gedigna och forskar- och undervisningsgärning inom den sociala barnavården. Hon har under hela sitt yrkesverksamma liv verkat för att lyfta fram barn, barns perspektiv och barns rättigheter.

Den sociala barnavårdsforskningen har varit mycket framgångsrik i Sverige. Gunvor Andersson har haft en pionjärroll och haft en stor betydelse för forskningen inom detta område. Hon har också inspirerat många andra att driva sådan forskning.

Hennes doktorsavhandling Små barn på barnhem utkom 1984 och var ett banbrytande arbete och gjorde henne till Filosofie doktor i psykologi 1984, blev docent i socialt arbete 1991 och professor i socialt arbete 2000.  I den forskning som föregick doktorsavhandlingen valde hon ut de 26 barn under fyra år som stannade minst fyra veckor på barnhemmet. Det var den mest utsatta gruppen, med de svåraste hemförhållandena.  Barnen har sedan följts upp fem gånger 5, 10, 15, 20 och 25 år efter den tidiga barnhemsvistelsen. Det är ett unikt longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård som handlar hur det gått för barnen. De har i olika intervjuer fått berätta om sig själva och sina liv.

Gunvor Anderssons forskargärning upptar drygt 70 böcker, bokkapitel och artiklar som berör barns uppväxtvillkor och erfarenheter av social barnavård eller om att leva under hemlöshet eller fattiga förhållanden. Vid Socialhögskolan, Lunds universitet har hon handlett doktorander och utbildat många årskullar blivande socionomer om barn, unga och familjer i ett välfärdsperspektiv.

Gunvor Anderssons övriga gärningar kan nämnas att hon varit med bildat flera mångvetenskapliga nätverk som har stimulerat till nya forskningsinsatser om barn, familj och institution i ett föränderligt samhälle. Hon har varit en populär föreläsare för praktiskt verksamma och hon har varit vetenskaplig expert i ett stort antal statliga utredningar och kommittéer som har handlat om utsatta barns situation.

För Centralförbundet för socialt arbete är det en stor glädje att få utdela 2013 års stipendium till Gunvor Andersson för mycket förtjänstfulla insatser som bidragit till att utveckla socialt arbete.

Läs mer i Socionomen nr 6 2013 – Forskningssupplementet – 2013 års mottagare av pris från CSA