Ordföranden genom tiderna

Period 1903–1915: Ernst Beckman (1850–1924)

Ernst Beckman var CSA:s förste ordförande. Efter studier och utlandsvistelser blev han 1880 redaktör och utgivare av Ny Illustrerad Tidning och knöts några år senare som huvudredaktör till Afton­bladet. I olika omgångar var han 1886–1913 liberal riksdags­ledamot. Efter första världskrigets slut flyttade Beckman till USA där han stannade livet ut.

Period 1915–1921: Knut Kjellberg (1867–1921)

Knut Kjellberg var läkare och professor i anatomi vid Konsthögskolan 1911–1921. Han var också nykter­hetsman och en av förgrundsgestalterna i svenskt folkbildningsarbete, bl.a. som ordförande i Folkbildningsförbundet och föreståndare för Stockholms arbetareinstitut. Leda­mot av Stockholms stadsfullmäktige 1905–1909. Liberal riksdags­leda­mot under perioderna 1906–1911 och 1918–1920.

Period 1921–1930: Erik Rinman (1870–1932)

Erik Rinman var liberal socialpolitiker och publicist. Åren 1897–1906 var han utrikes­politisk medarbetare för Svenska Dagbladet.

Period 1931–1940: Gerhard Halfred (G. H.) von Koch (1872–1948)

G. H. von Koch grundade Social Tidskrift år 1901 och för vilken han var redaktör fram till 1917 då den upphörde. Utsågs som sekreterare i CSA 1909 och var förbundets vice ordfö­rande under åren 1926–1930. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1904–1908 och 1913–1918. Perioden 1915–1926 var han liberal riks­dagsledamot. Under en tjugo­års­period (1918–1938) var han statens inspektör för fattigvård (från 1926: statens inspektör för fattig- och barnavård).

Period 1941–1953: Sten Wahlund (1901–1976)

Sten Wahlund var demograf och socialstatistiker. Han innehade en professur i statistik vid nuvarande Stock­holms universitet under åren 1938–1953. Han deltog i en rad statliga utred­ningar, bl.a. 1941 års Befolknings­utredning. Riksdagsledamot 1944–1970 för Bondeför­bundet, sedermera Centerpartiet.

Period 1953–1955: Gunnar Heckscher (1909–1987)

Gunnar Heckscher var rektor för Socialinstitutet i Stockholm 1945–1954, och innehade en professur i statskunskap vid samma institut 1948–1958 och vid nuvarande Stockholms univer­sitet 1958–1965. Heckscher var partiledare för Högerpartiet under åren 1961–1965. Efter att ha lämnat partipolitiken utsågs han till am­bassadör i Indien, senare också i Japan.

Period 1955–1972: Gunnar Boalt (1910–2000)

Gunnar Boalt var docent i praktisk filosofi och var under åren 1954–1977 professor i socio­logi vid nuvarande Stockholms universitet.

Period 1972–1975: Nils Sundberg (1906–1980)

Gunnar Sundberg kom med i CSA:s styrelse 1956 som representant för CFN, senare CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning). Han är hittills den ende som varit ordförande och samtidigt representant för en medlemsorganisation.

Period 1975–1981: Erland Jonsson (1932–1984)

Erland Jonsson arbetade på sociologiska institutionen under Gunnar Boalt och blev docent vid Samhällsvetenskapliga forskningsrådet och miljömedicinska institutionen vid Karolinska institutet.

Period 1981–1987: Hans Berglind (1930–2002)

Hans Berglind var en av Sveriges första professorer i socialt arbete. Han innehade en profes­sur vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, under åren 1979–1993.

Period 1987–1994: Björn von Sydow (1945–)

Björn von Sydow är docent i statsvetenskap,  universitetslektor vid Stockholms universitet sedan 1978 och prefekt vid Institutionen för socialt arbete, Stock­holms universitet åren 193-1988. Han är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 1995, och var statsråd 1996–2002, därefter riksdagens talman under åren 2002–2006.

Period 1994–2003: Margareta Bäck-Wiklund (1944–)

Margareta Bäck-Wiklund är professor i socialt arbete med inriktning på familjepolitik vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Hon har publicerat flera arbeten om modernt föräldraskap. Familjen och föräldraskapet i vardagslivet står i fokus för hennes forskningsarbete.

Period 2003 och fortfarande: Hans Swärd (1943–)

Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad på sociala problem, fattigdom, utsatta grupper och socialhistoria. Han har varit redaktör för en rad antologier om sociala problem och välfärdsfrågor.