Stipendier & bidrag

 Sista ansökningsdag 1 oktober 2019 

Sök medel ur våra fonder och samfonder
Från och med hösten 2016 görs ansökningarna elektroniskt.

Sista ansökningsdag
Ansökan skall vara CSA tillhanda 1 februari respektive 1 oktober. Ansökan ska sändes in elektroniskt (se nedan).
Ansökningar som insändes med post eller –e-post kommer inte att behandlas.

Besked
Efter utredning fattas beslut och besked lämnas nästföljande månad.
Förhandsbesked lämnas ej.

Fonderna
CSA delar ut medel ur två typer av fonder med lite olika ändamål.

CSA:s och Cassels fondmedel
Ansökan från denna fond ska ligga i linje med målen i CSA:s stadgar, dvs. att främja forskning på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete, t.ex. genom att:

  • utge publikationer av socialvetenskaplig betydelse,
  • anordna konferenser i socialpolitiska frågor,
  • upprätthålla förbindelser med utländska forskare och organisationer på det socialpolitiska området samt i övrigt på olika sätt gagna den socialpolitiska forskningen.

Fonder som förvaltas av CSA

Dessa är:

  • Svenska Socialvårdsförbundets socialfond (även kallad samfonden, då den är en sammanslagning av ett antal tidigare fonder.)
  • Svenska Socialvårdsförbundets fond för främjande av barnavård.
  • Axel Hirschs fond 1946.

Insatser som riktas mot barn och ungdom samt äldre har enligt fondernas statuter företräde. Aktiviteten skall vara noggrant planerad och kostnadsberäknad och genomföras inom ett år. Bidrag lämnas till studieresor inom CIF-programmen och andra studieresor, deltagande i konferenser och vidareutbildning inom det sociala området (dock inte individuella utbildningar för enskilda personer så som grundläggande psykoterapiutbildning eller studiepraktik inom högskola och universitet ). Projekt inom Norden och EU-området prioriteras. Bidrag lämnas också till anordnande av egna konferenser, studiedagar etc. Bidrag lämnas icke till verksamhet, som åligger myndighet att bedriva ej heller till skolresor, lägerverksamhet etc. Svenska socialvårdsförbundets fond för främjande av barnavård skall särskilt främja verksamheter som arbetar med ”fattiga, företrädesvis ogifta barnaföderskor med späda barn”.
Fonderna är stiftelser, vilket innebär att verksamheten granskas av Länsstyrelsen i Stockholms län, som är tillsynsmyndighet. Samfondernas ändamål sammanfaller i stort sett, vilket framgår av texten på ansökningsblanketten . Blanketten fylls i elektroniskt enligt nedanstående instruktioner.

Principer vid urval
Bidragens ändamål måste stämma överens med inkomstskattelagens bestämmelser i kap 7 § 4.

Kostnadsberäkning
Kostnaderna för aktiviteten skall noga specificeras. Ansökningar om studieresor skall innehålla uppgift om vad som skall studeras, resekostnader, platser och omfattning. Konferensprogram skall bifogas. Bidrag för förlorad arbetsinkomst eller traktamenten beviljas icke. Skriftlig rapport (delrapport) om hur bidraget använts skall vara CSA tillhanda senast sex månader efter avslutad aktivitet.
Beviljat bidrag får icke användas till annat ändamål än vad som angivits i ansökan.

Till den elektroniska ansökan