Det här är fonderna

Två olika fonder

CSA delar ut medel ur två typer av fonder som har lite olika ändamål.

1, CSA:s och Cassels fondmedel

Pengarna i den här fonden kan användas för ansökningar som ligger i linje med målen i CSA:s stadgar. Fonden ska främja forskning på socialpolitikens område och bidra till att tydliggöra förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete.

 Det kan till exempel handla om att:

 • ge ut publikationer av socialvetenskaplig betydelse,
 • anordna konferenser i socialpolitiska frågor,
 • upprätthålla förbindelser med utländska forskare och organisationer på
  det socialpolitiska området
 • samt i övrigt på olika sätt främja den socialpolitiska forskningen.

2, Fonder som förvaltas av CSA

 • Svenska Socialvårdsförbundets socialfond.
 • Svenska Socialvårdsförbundets fond för främjande av barnavård.
 • Axel Hirschs fond 1946.

 Detta gäller:

 • Medlen används till insatser för barn, ungdomar och äldre.
 • Du som ansöker ska kunna presentera en noggrant planerad och kostnadsberäknad
  aktivitet som ska genomföras inom ett år.
 • Bidrag lämnas för studieresor (till exempel inom CIF-programmen),
  konferensdeltagande och vidareutbildning inom det sociala området (dock inte
  individuella utbildningar för enskilda personer så som grundläggande
  psykoterapiutbildning eller studiepraktik inom högskola och universitet).
 • Projekt inom Norden och EU-området prioriteras.
 • Bidrag kan lämnas till dig som exempelvis vill anordna konferenser
  eller studiedagar.
 • Svenska socialvårdsförbundets fond för främjande av barnavård ska användas för
  att främja verksamheter som arbetar med ”fattiga, företrädesvis ogifta
  barnaföderskor med späda barn”
  .
 • Bidrag lämnas inte till verksamhet som myndigheter har ansvar
  för att bedriva. Bidrag lämnas inte heller till exempelvis skolresor eller
  lägerverksamhet.

Granskas av Länsstyrelsen

Fonderna är stiftelser, vilket innebär att verksamheten granskas av Länsstyrelsen i Stockholms län, som är tillsynsmyndighet.

Principer vid urval

Bidragens ändamål måste stämma överens med inkomstskattelagens bestämmelser i kap 7 § 4.

Kostnadsberäkning

 • Kostnaderna för aktiviteten ska specificeras noga.
 • Ansökningar om studieresor ska innehålla uppgift om vad som ska
  studeras, resekostnader, platser och omfattning.
 • Konferensprogram ska bifogas.
 • Bidrag för förlorad arbetsinkomst eller traktamenten beviljas inte.
 • Skriftlig rapport (delrapport) om hur bidraget har använts ska vara
  CSA tillhanda senast sex månader efter avslutad aktivitet.
 • Beviljat bidrag får inte användas till annat ändamål än vad som
  angivits i ansökan.

Scroll to Top